شامل ۵ ویدیو ضبط شده

دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی

این کنگره در روز ۲۹ مهر ماه لغایت ۳ آبان ماه برگزار شد.

قسمت اول

فیلم کامل دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی روز اول برگزاری

قسمت دوم

فیلم کامل دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی روز دوم برگزاری

قسمت سوم

فیلم کامل دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی روز سوم برگزاری

قسمت چهارم

فیلم کامل دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی روز چهارم برگزاری

قسمت پنجم

فیلم کامل دومین کنگره ایمنی بیمار و آموزش پزشکی روز پنجم برگزاری