جدول زمانبندی

برنامه ی افتتاحیه ۲۹ مهر

تلاوت قرآن و سرود ملی

08:00am – 08:15am

دکتر بهمن نقی پور رئیس کنگره و ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز

08:15am – 08:30am

دکتر مجتبی محمدزاده لامع استادیار مراقبتهای ویژه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رئیس بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

۰۸:۳۰am – 08:45am

دکتر حسن سلیمانپور معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان امام رضا(ع) تبریز

۰۸:۴۵am – 09:00am

پانل اول: ایمنی دارو

۲۹مهر (دبیر: دکتر هادی همیشه کار)

دکتر زهرا جهانگرد دانشیار داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیریت ایمنی آماده سازی داروهای سایتوتوکسیک

۰۹:۰۰am – 09:20am

دکتر هاله رضایی دانشیار داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تداخلات دارویی و ایمنی بیمار

۰۹:۲۰am – 09:40am

دکتر افشین قره خانی دانشیار داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نقش تلفیق دارویی در ایمنی بیمار

۰۹:۴۰am – 10:00am

پانل دوم: نقش آموزش پزشکی در ایمنی بیمار

۲۹مهر (دبیر: دکتر رضا غفاری)

دکتر رضا غفاری دانشیار آموزش پزشکی علوم پزشکی تبریز

کوریکولوم ایمنی بیمار

۱۰:۰۰am – 10:30am

دکتر سعیده غفاری فر دانشیار آموزش پزشکی علوم پزشکی تبریز

نقش خستگی و فرسودگی شغلی در ایمنی بیمار

۱۰:۳۰am – 11:00am

دکتر علیرضا جدیان دکتری اپیدمیولوژی مسئول نظارت بر بیمارستان در تورنتو، کانادا

شیوه های موثر آموزش ایمنی بیمار به کارکنان و کادر

۱۱:۰۰am – 11:30am

اساتید سخنران

پرسش و پاسخ

۱۱:۳۰am – 12:00pm

پانل سوم: ایمنی بیمار در مراقبت های اولیه و آموزش سرپایی

۳۰مهر (دبیر: دکتر مهستی علیزاده)

پروفسور مهستی علیزاده استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اصول ایمنی بیمار در مراقبت های اولیه

۰۹:۰۰am – 09:20am

پروفسور پائول گلاسزیو

Prof. Paul Glazsiou Professor of Evidence-Based Practice at Bond University

تصمیم گیری مشترک در ارتقای مراقبت های اولیه ایمنی بیمار

۰۹:۲۰am – 09:40am

پروفسور جوناس نوردگوئیست

Prof. Jonas Nordquis nska University Hospital, Sweden Department of Medicine

ایمنی بیمار در آموزش سرپایی

۰۹:۴۰am – 10:00am

پروفسور ارسین اکپینار

Prof. Ersin Akpinar Prof. of Clinical Family Medicine Cukurova University, Adana – Turkey

نقش ارتباط و کار تیمی در ارتقای ایمنی بیمار در پزشکی خانواده

۱۰:۰۰am – 10:20am

پروفسور سلکوک میستیک

Prof. Selcuk Mistik Prof. of Clinical Family Medicine Erciyes University, Turkey

رویکردهای بیمار محور برای کاهش خطاهای پزشکی در مراقبت های اولیه

۱۰:۲۰am – 10:40am

پروفسور جعفر صادق تبریزی استاد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

چارچوب ایمنی بیمار در مراقبت های بهداشتی اولیه

۱۰:۴۰am – 11:00am

پانل چهارم: پزشکی مبتنی بر شواهد و شخصی سازی پزشکی

۳۰مهر ( دبیر: دکتر سکینه حاج ابراهیمی)

دکتر سکینه حاج ابراهیمی فلوشیپ پزشکی مبتنی بر شواهد ایران، ستاد اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ایمنی بیمار و سلامت مبتنی بر شواهد

۱۱:۰۰am – 11:20am

دکتر همایون صادقی بازرگانی دکترای تخصصی اژیدمیولویی

شخصی سازی ژزشکی و ایمنی بیمار

۱۱:۲۰am – 11:40am

دکتر محمدرضا فیضی درخشی آزمایشگاه ComInSys، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تبریز

نقش هوش مصنوعی در ایمنی بیمار

۱۱:۴۰am – 12:00pm

دکتر فاطمه صادقی غیاثی مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نقش سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در افزایش ایمنی بیمار

۱۲:۰۰pm – 12:20pm

پانل پنجم: چالش ها، جنبه های اخلاقی و قانونی بیمار و آموزش پزشکی

۱آبان ( دبیر: دکتر مهران سیف فرشد)

دکتر احسان شمسی گوشکی دکترای تخصصی اخلاق پزشکی

ایمنی بیمار و دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در اخلاق بالینی

۰۹:۰۰am – 09:20am

دکتر سیدعلی انجو دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید

مروری بر کمیته ملی اخلاق بالینی، اعتبار بخشی اخلاقی و ایمنی بیمار

۰۹:۲۰am – 09:40am

دکتر لیلا افشار دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید

روش های نوین آموزش و ایمنی بیمار، یک الزام اخلاقی

۰۹:۴۰am – 10:00am

دکتر عبدالحسن کاظمی فلوشیپ اخلاق زیست پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آموزش پرسنل در مورد تصمیم گیری اخلاقی در راستای ایمنی بیمار

۱۰:۰۰am – 10:20am

دکتر مژگان بهشید دکترای تخصصی پرستاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جنبه های مهم اخلاقی در مراقبت پرستاری و ایمنی بیمار

۱۰:۲۰am – 10:40am

دکتر رسول اسمعیلی پور دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تعارض منافع و نقش آن در ایمنی بیمار

۱۰:۴۰am – 11:00am

دکتر مهران سیف فرشد دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جایگاه رضایت به درمان دراقراد فاقد ظرفیت تصمیم گیری (کودکان و ..)

۱۱:۰۰am – 11:20am

دکتر حسن سلیمانپور استاد مراقبت های ویژه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اعلام خبر بد به همراه بیماران

۱۱:۲۰am – 11:40pm

دکتر مجتبی محمدزاده متخصص بیهوشی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بیمارستان دوستار ایمنی

۱۱:۴۰am – 12:00am

پانل ششم: پزشکی قانونی

۲آبان ( دبیر: دکتر علی استادی)

علی استادی دانشیار پزشکی قانونی

ایمنی در بیماران آژیته

۰۹:۰۰am – 09:20am

دکتر بهرام صمدی راد متخصص پزشکی قانونی دانشیار سازمان پزشکی قانونی

تاناتولوژی و اتانازی و ابعاد علمی و قانونی صدور گواهی فوت

۰۹:۲۰am – 10:10am

دکتر علی محمد علی محمدی متخصص پزشکی قانونی

آموزه های قانونی برای کادر درمان، اصول پذیرش بیمارستانی

۱۰:۱۰am – 10:30am

دکتر مهدی فروزش دانشیار سازمان پزشکی قانونی

آموزه های قانونی برای کادر درمان، اصول ترخیص بیمارستانی

۱۰:۳۰am – 10:50am

دکتر علی بناگذار محمدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز متخصص پزشکی قانونی و فلوشیپ سم شناسی و مسمومیت

چالش ارائه ی خبر بد، رازداری پزشکی، ایمنی بیمار و آموزش پزشکی

۱۰:۵۰am – 11:10am

دکتر مریم عامری عضو هیات علمی و دانشیار گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایمنی بیمار و نحوه ی رسیدگی به خطاهای پزشکی در بیمارستان

۱۱:۱۰am – 11:30am

دکتر مجتبی محمدزاده متخصص بیهوشی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مروری بر علل خطاهای بیمارستانی

۱۱:۳۰am – 12:00pm

پانل هفتم: حذف آسیب های قابل اجتناب در مراقبتهای بهداشتی درمانی

۳آبان (دبیر: دکتر علی عبادی)

دکتر حسن واعظی دانشیار طب اورژانس

ایمنی کارکنان در بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار

۰۹:۰۰am – 09:20am

دکتر جعفر صادق تبریزی استاد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استاندارد های ایمنی بیمار در بیمارستان های دوستدار بیمار

۰۹:۲۰am – 09:40am

Dr.Islam Abouyoussef

جراح ستون فقرات ارتوپدی، نایب رئیس “Quality Associates International”، کارشناس ایمنی بیمار WHO/EMRO

IPC و حذف آسیب های قابل اجتناب

۰۹:۴۰am – 10:00am

Ms.Triona Fortune

مشاور بین المللی اعتباربخشی و ایمنی بیمار، WHO/EMRO

مشارکت بیمار و خانواده در ایمنی بیمار

۱۰:۰۰am – 10:20am

Dr.Mondher Letalef

استاد طب پیشگیری، بیمارستان دانشگاهی المنستیر، تونس.

برنامه عملیاتی جهانی ایمنی بیمار

۱۰:۲۰am – 10:40am

دکتر جعفر صادق تبریزی استاد مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

معرفی ابزار ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار

۱۰:۴۰am – 11:00am

دکتر علی عبادی مدیر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ایمنی بیمار در اعتباربخشی و بهبود کیفیت بیمارستان

۱۱:۰۰am – 11:20am

خانم دکتر قمرا سریری مدیرکل کیفیت وزارت بهداشت عمان

تجربه عمان در ایمنی بیمار و حذف آسیب های قابل اجتناب

۱۱:۲۰am – 11:40am

دکتر حسن سلیمانپور استاد مراقبت های ویژه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرسودگی شغلی بعد از کرونا در کادر بهداشت و درمان

۱۱:۴۰am – 12:00pm

فرم ثبت نام

"*" indicates required fields