اهداف و محورهای کنگره

توجه داشته باشید قبل از ورود به کنگره حتما در دومین کنگره بین المللی مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی ثبت نام نمایید.