کتاب کنگره TVPM

کتاب کنگره TVPM

برای دانلود کتابچه و برنامه روزانه روی لینک های مربوطه کلیک کنید.

کتابچه کنگره

برای دانلود کتابچه دومین کنگره ایمنی بیمار روی گزینه زیر کلیک کنید.

برنامه روزانه کنگره

برای دانلود برنامه روزانه دومین کنگره ایمنی بیمار روی گزینه زیر کلیک کنید.